محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

بنيانهاي نظري برنامه ريزي

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي مجازي جلسه اول20/1/1339

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده- بيانهاي نظري برنامه ريزي- جلسه دوم مجازي 27/1/99

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنينهاي نظري برنامه ريزي جلسه سوم مجازي 3/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي جلسه چهارم مجازي 6/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي جلسه پنجم مجازي 10/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي جلسه ششم مجازي 13/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي جلسه هفتم مجازي 28/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي جلسه هشتم مجازي 28/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي- جلسه نهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي- جلسه دهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي- جلسه یازدهم مجازي 7/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - بنيانهاي نظري برنامه ريزي- جلسه دوازدهم مجازي(سوالات امتحانی) 7/3/1399

 

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:553 , تاریخ انتشار : 1399/02/03