محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تحليل رفتار گردشگري و تعامل فرهنگي

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحلیل رفتار جلسه اول مجازی18/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگر جلسه دوم مجازي 25/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگر جلسه سوم مجازي 1/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگر جلسه چهارم مجازي 8/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگر جلسه پنجم مجازي 15/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه ششم مجازي 22/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه هفتم مجازي 27/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه هشتم مجازي 29/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه نهم مجازي 29/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه دهم مجازي 12/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري - جلسه يازدهم مجازي - 12/3/199

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تحليل رفتار گردشگري- جلسه دوازدهم مجازي 13/3/1399

 

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:458 , تاریخ انتشار : 1399/02/03