محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

جامعه شناسي سازماني

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده_ جامعه شناسی سازمنها جلسه اول مجازی 17/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازمانها جلسه دوم مجازي 20/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازمانها جلسه سوم مجازي 24/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني - جلسه چهارم مجازي 27/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه پنجم مجازي 31/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه ششم مجازي 3/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني - جلسه هفتم مجازي 7/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه هشتم مجازي 10/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه نهم مجازي 10/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه دهم مجازي 14/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه يازدهم مجازي 21/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه دوازدهم مجازي 24/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه سيزدهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه چهاردهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - جامعه شناسي سازماني جلسه پانزدهم مجازي 7/3/1399

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:618 , تاریخ انتشار : 1399/02/03