محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

سامانه هاي اطلاعاتي در گردشگري

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه ها اطلاعاتی در گردشگری جلسه اول مجازي 20/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي در گردشگری جلسه دوم مجازي 27/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتيدر گردشگری جلسه سوم مجازي 3/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامنه هاي اطلاعاتي در گردشگری جلسه چهارم مجازي 6/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي در گردشگري جلسه پنجم مجازي 10/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامنه هاي اطلاعاتي جلسه ششم مجازي 13/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه هفتم مجازي 24/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه هشتم مجازي 24/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه نهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه دهم مجازي 31/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي-جلسه يازدهم مجازي 7/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه دوازدهم مجازي 7/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه سیزدهم مجازي 14/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - سامانه هاي اطلاعاتي جلسه چهاردهم مجازي 14/3/1399

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:749 , تاریخ انتشار : 1399/02/03